Obch. meno: Bibiána Bábiková

Sídlo: Bratislavská 21, 903 01 Senec

IČO/DIČ: 53 997 298/ 1124365847

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania opráv. Týka sa služieb, ktoré predávajúci poskytol spotrebiteľovi. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

2. Reklamácie sa vybavujú v mieste, kde bola služba poskytnutá: The Language School, Pribišova 47, 841 05 Bratislava

3. Reklamáciu vybavuje: Bibiána Bábiková

4. Účastník kurzu je povinný akékoľvek svoje reklamácie, podnety alebo sťažnosti bezodkladne nahlásiť jazykovej škole, a to buď v kancelárii jazykovej školy, kde sa spíše jeho podanie alebo mailom na adrese hello@thelanguageschool.sk.

5. Jazyková škola následne do 3 pracovných dní oboznámi sťažovateľa so spôsobom riešenia jeho problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej reklamácie, sťažnosti či podnetu.

6. Jazyková škola sa zaväzuje, že reklamácia bude riešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa sťažovateľ a dodávateľ nedohodnú na dlhšej lehote.

V Bratislave dňa 1.9.2021

ORGANIZÁCIA KURZOV

  • Kurzy prebiehajú v stanovených časoch podľa rozvrhu.
  • Časy kurzov sa počas jedného kurzovného obdobia nemenia. Zmena je možná iba v prípade, že je voľný iný čas v rozvrhu a so súhlasom všetkých ostatných účastníkov kurzu.
  • Hodiny prebiehajú nepretržite, nie je možné ich zrušiť. Zrušenie je možné iba v prípade súhlasu všetkých účastníkov, a táto skutočnosť musí byť oznámená zodpovednej osobe jazykovej školy najneskôr 24 hod. vopred. V inom prípade hodina prepadne.
  • Dĺžka kurzu je daná fixne (10, 15 alebo 20 hodín). Kurz nie je možné predĺžiť, ani iným spôsobom meniť jeho dĺžku.

ORGANIZÁCIA INDIVIDUÁLNYCH HODÍN

  • Individuálne hodiny prebiehajú v stanovených časoch podľa rozvrhu.
  • Individuálne hodiny je možné zrušiť najneskôr 24 hod. vopred, a túto skutočnosť je študent povinný oznámiť zodpovednej osobe jazykovej školy. V inom prípade hodina prepadne.